header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
23.06.2024. Nedelja

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 

Vesti
Rudarstvo ne sme biti zlatna groznica, niti je Srbija El dorado za privatne interese na štetu životne sredine i građana
05.06.2020.

povodom neprihvatljivog bušenja nafte neposredno u blizini Jezera Palić

  

CEKOR traži da se pod hitno prekinu radovi na istražnim bušotinama za istraživanje nafte i gasa u neposrednoj blizini turističke zone i zaštićenih područja te visoko vrednih lokaliteta, istorijskih i kulturnih te turističkih i sportskih kapaciteta i objekata na Paliću koji administrativno podpada pod Grad Suboticu.

Istovremeno tražimo da se pod hitno krene u detaljnu istragu svih šteta koje su nastale na imovini i zdravstvenom stanju svih građana koji se nalaze između i u okolini od 500 metara od zone dva istražna polja i da se oni pravedno kompenzuju a u slučaju da su nastale velike i nenadoknadive štete po imovinu i da se u potpunosti isplati vrednost imovine.

Zbog izuzetne blizine dva istražna polja i neposrednog uticaja oba istražna polja na sve građane tražimo da se zona uticaja ove istrage meri od oba istražna polja kao jednog jedinstvenog polja.

SA obzirom da su štete od rudarstva već nastale ali isto tako da se ove štete mogu povećati u nadolazećem periodu UKOLIKO SE IZDA DOZVOLA ZA EKSPLOATACIJU tražimo da nadležni zahtevaju prekidanje radova jer smatramo da neće biti prihvatljivo u budućnosti da se izdaju dozvole koje će biti obavezne po članu 70. zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. 

Radove treba prekinuti jer smatramo da neće biti nikada moguće izdati dozvole za eksploataciju i time se istraživanje pretvara u BEZPREDMENTNO.

Za izdavanje odobrenja za eksploataciju zahteva se akt o urbanističkoj usaglašenosti - smatramo da nije moguće POMIRITI TURISTIČKU delatnost i vrlo agresivnu eksploataciju nafte

Akt o uslovima za izradu procene uticaja: Smatramo da neće biti moguće pomiriti visoko vrednu celinu Palića, Palćkog jezera i zaštićenih područja u njegovoj okolini. 

Akt o uslovima za zaštitu kulturnog nasleđa: Istorijska celina Palića je vekovno okruženje mirnog i banjskog turizma i u tom kontekstu svi istorisjki vredni objekti ne mogu biti prezentovani i fizički očuvani u situaciji nepoznatih i opasnih geoloških uticaja koji će se dešavati ukoliko dođe do eksploatacije nafte.

Zbog svega toga  SMATRAMO DA U NAPRED TREBA ODBITI da se ova aktivnost prihvati kao PRIHVATLJIVA i DOPUSTIVA sa svih ovih stanovišta.

Neprihvatljivo istraživanje nafte neposredno pored turističke zone Palić, u blizini ekološki, turistički (ekonomski), istorijski i generalno društveno vrlo vrednih lokaliteta bez konsultovanja javnosti kako najšire tako i uže stručne i ekološke o PRIHVATLJIVOSTI i POTREBNOSTI rudarskih radova a posebno ekološki vrlo opasnih istraživanja NAFTE i gasa još jednom je na eklatantan i drastičan način pokazalo  da: 

a) čitav SET ZAKONA I UREDBI iz oblasti rudarstva, prostornog planiranja i zakona o planskom sistemu na najdrastičniji način LIMITIRAJU i UKIDAJU DEMOKRATSKA PRAVA GRAĐANA DA BUDU PITANI o prihvatljivosti rudarskih projekata u svojoj blizini ali i generalno na nivou svojih regiona te čitave države i

b) da građani čak i kada im se na najgrublji način narušava pravo na imovinu, pravo na mirnu i bezbednu životnu sredinu nemaju apsoulutno nikakvu zaštitu od upravnih i regulatornih tela i institucija

c) Takav pristup građanima i rudarstvu je doveo do dramatičnih ekoloških posledica i masovnog kršenja ljudskih i imovinskih prava građana pod uticajem projekata istraživanja Nafte, Gasa, Bakra, Lignita, Litijuma i drugih minerala i mineralnih resursa u Republici Srbiji. 

Zbog toga naš zahtev na nacionalnom nivou je da se izvrši revizija te izmena zakona o rudarstvu, planiranju i izgradnji, zakona o proceni uticaja i drugih zakona koji moraju biti usaglašeni sa regulativama o zaštiti životne sredine te regulativama o uključianju javnosti kako su one definisane u međunarodnim konvencijama posebno onoj o Proceni uticaja ovakvih vrlo opasnih industrijskih aktivnosti.

Preuzmite saopštenje: "Rudarstvo ne sme biti zlatna groznica, niti je Srbija El dorado za privatne interese na štetu životne sredine i građana"

  

 

IZDVAJAMO


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


 

 

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime