Aritmetički niz

Ključne reči: Aritmetički niz
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika

Aritmetički niz ili aritmetička progresija je niz brojeva u kojem je razlika svakog člana i njegovog prethodnika stalan broj.
Na primer: 1, 3, 5,.....,11,13,15,...

a 1 , a 2 , a 3 , . . . , a n 1 , a n , a n + 1 , . . .

n-ti član niza:

a n = a a + ( n 1 ) d
a n = a n 1 + a n + 1 2 ,     n > 1

Zbir prvih n članova:

S n = a 1 + a n 2 n = [ 2 a 1 + ( n 1 ) d ] n 2
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika