Potpuna verovatnoća

Ključne reči:
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika
PA=i=1nPA|Bi·PBi

odnosno

PA=PA|B1·PB1+PA|B2·PB2+...+PA|Bn·PBn

gde je

i=1nBi=B1+B2+...+Bn=Ω

potpun sistem događaja.

Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika