Događaji, operacije sa događajima, potpun sistem događaja

Ključne reči:
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika

Događaji

Događaj A je podskup skupa svih mogućih događaja  Ω

Ω, A

Nemoguć događaj

Siguran događaj

Ω

Operacije sa događajima

Događaj koji će se desiti onda i samo onda ako barem jedan od događaja A i B dogodi
AB=A+B
Műveletek eseményekkel

Događaj koji će se desiti onda i samo onda ako oba događaja A i B dogodi

AB=A·B
Műveletek eseményekkel

Događaj koji će se desiti onda i samo onda ako se događaj A dogodi ali B ne
AB
Műveletek eseményekkel

Događaj koji će se desiti onda i samo onda ako se ne dogodi događaj A

A¯
Műveletek eseményekkel

Događaj B povlači sa sobom dogoađaj A

BA

Műveletek eseményekkel

Događaji A i B se međusobno isključuju
Műveletek eseményekkel

Potpun sistem događaja

i=1nAi=A1+A2+A3+...+An=Ω

Dva događaja ne mogud da se dese istovremeno

Ai·Aj=, ij
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika